Bộ từ vựng tiếng anh theo chủ đề – kinh doanh (business)

Tiếng Anh kinh doanh chính là 1 trong những kỹ năng mềm không thể thiếu giúp bạn có cơ hội nộp đơn thành công tại các công ty lớn, làm việc với các đối tác nước ngoài và phát triển sự nghiệp vượt bậc. Cùng PA bổ sung ngay Bộ từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh (Business) chính là chìa khóa để thành công trong môi trường công việc.
Từ vựng tiếng anh theo chủ đề - kinh doanh (business)
Từ vựng tiếng anh theo chủ đề – kinh doanh (business)

1. Từ vựng tiếng anh theo chủ đề – kinh doanh (business)

a. Từ vựng tiếng Anh về các thuật ngữ trong kinh doanh

Sau đây là các thuật ngữ, từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh (Business):

 • Business (ˈbɪznəs): Kinh doanh
 • Customer (ˈkʌstəmə(r)): khách hàng
 • Sale (seɪl): Bán hàng
 • Launch (lɔːntʃ): Tung/ Đưa ra sản phẩm
 • Transaction (trænˈzækʃn): giao dịch
 • Cooperation (kəʊˌɒpəˈreɪʃn): hợp tác
 • Economic cooperation (ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn): hợp tác kinh doanh
 • Conflict resolution (ˈkɒnflɪkt ˌrezəˈluːʃn): đàm phán
 • Interest rate (ˈɪntrəst reɪt): lãi suất
 • Bargain (ˈbɑːɡən): mặc cả
 • Compensate (ˈkɒmpenseɪt): đền bù, bồi thường
 • Claim (kleɪm): Yêu cầu bồi thường, khiếu nại
 • Concession (kənˈseʃn): nhượng bộ
 • Conspiracy (kənˈspɪrəsi): âm mưu
 • Counter proposal (ˈkaʊntə(r) prəˈpəʊzl): lời để nghị
 • Indecisive (ˌɪndɪˈsaɪsɪv): lưỡng lự
 • Proposal (prəˈpəʊzl): đề xuất
 • Settle (ˈsetl): thanh toán
 • Withdraw (wɪðˈdrɔː): rút tiền
 • Transfer (trænsˈfɜː(r)): chuyển khoản
 • Charge card (tʃɑːdʒ kɑːd): thẻ thanh toán
 • Account holder (əˈkaʊnt): chủ tài khoản
 • Turnover (ˈtɜːnəʊvə(r)): doanh số, doanh thu
 • Tax (tæks): thuế
 • Stock (stɒk): vốn
 • Earnest money (ˈɜːnɪst ˈmʌni): tiền đặt cọc
 • Deposit (dɪˈpɒzɪt): tiền gửi, đặt cọc
 • Statement (ˈsteɪtmənt): sao kê tài khoản
 • Foreign currency (ˈfɒrən ˈkʌrənsi): ngoại tệ
 • Establish (ɪˈstæblɪʃ): thành lập
 • Bankrupt bust (ˈbæŋkrʌpt bʌst): vỡ nợ, phá sản
 • Merge (mɜːdʒ): sát nhập
 • Commission (kəˈmɪʃn): tiền hoa hồng
 • Subsidise (ˈsʌbsɪdaɪz): phụ cấp
 • Fund (fʌnd): quỹ
 • Debt (det): khoản nợ
 • Conversion (kənˈvɜːʃn): chuyển đổi tiền/chứng khoán

>>>  Xem thêm: Dạy bé học ngoại ngữ thông qua truyện tiếng anh song ngữ cho trẻ em

b. Từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh: về các loại hình doanh nghiệp

Sau đây là bộ từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh (Business) về các loại hình doanh nghiệp:

 • Company (ˈkʌmpəni): công ty
 • Enterprise (ˈentəpraɪz): tổ chức kinh doanh, xí nghiệp, hãng
 • Corporation (ˌkɔːpəˈreɪʃn): tập đoàn
 • Holding company (ˈhəʊldɪŋ ˈkʌmpəni): công ty mẹ
 • Subsidiary (səbˈsɪdiəri): công ty con
 • Affiliate (əˈfɪlieɪt): công ty liên kết
 • State-owned enterprise (steɪt əʊn ˈentəpraɪz): công ty nhà nước
 • Private company (ˈpraɪvət ˈkʌmpəni): công ty tư nhân
 • Partnership (ˈpɑːtnəʃɪp): công ty hợp doanh
 • Joint venture company (ˌdʒɔɪnt ˈventʃə(r)): công ty liên doanh
 • Limited company (Ltd) (ˌlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni): công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Joint stock company (JSC) (ˌdʒɔɪnt ˈstɒk kʌmpəni): công ty cổ phần
Từ vựng tiếng Anh về các loại hình doanh nghiệp
Từ vựng tiếng Anh về các loại hình doanh nghiệp

c. Từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh: các chức vụ trong doanh nghiệp

Dưới đây là bộ từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh (Business) về các chức vụ trong doanh nghiệp:

 • Director (dəˈrektə(r)): giám đốc
 • Deputy/Vice director (ˈdepjuti /vaɪs dəˈrektə(r)): phó giám đốc
 • General director (ˈdʒenrəl dəˈrektə(r)): tổng giám đốc
 • Chief Executive Officer (CEO) (ˌtʃiːf ɪɡˌzekjətɪv ˈɒfɪsə(r)): giám đốc điều hành
 • Chief Financial Officer (CFO) (ˌtʃiːf faɪˌnænʃl ˈɒfɪsə(r)): giám đốc tài chính
 • Chief Information Officer (CIO) (ˌtʃiːf ˌɪnfəˈmeɪʃn ˈɒfɪsə(r)) : giám đốc bộ phận thông tin
 • Manager (ˈmænɪdʒə(r)): quản lý
 • The Board of Directors (ðə bɔːd əv dəˈrektə(r)): Hội đồng quản trị
 • Founder (ˈfaʊndə(r)): người sáng lập
 • Head of department (hed əv dɪˈpɑːtmənt): trưởng phòng
 • Deputy of department (ˈdepjuti əv dɪˈpɑːtmənt): phó trưởng phòng
 • Supervisor (ˈsuːpəvaɪzə(r)): người giám sát
 • Clerk/ secretary (klɑːk/ ˈsekrətri): thư ký
 • Representative (ˌreprɪˈzentətɪv): người đại diện
 • Employee (ɪmˈplɔɪiː): nhân viên/người lao động
 • Employer (ɪmˈplɔɪə(r)): người sử dụng lao động
 • Trainee (ˌtreɪˈniː): người được đào tạo
 • Trainer (ˈtreɪnə(r)): người đào tạo
 • Employee (ɪmˈplɔɪiː): nhân viên/người lao động
 • Employer (ɪmˈplɔɪə(r)): người sử dụng lao động

>>>  Tham khảo: Bí quyết học tiếng anh online lớp 7 hiệu quả

d. Những thuật ngữ viết tắt của từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh

 • B2B (business to business) (ˈbɪznəs): Loại hình kinh doanh giữa các công ty
 • B2C (business to consumer) (ˈkʌstəmə(r)): Loại hình kinh doanh giữa công ty và người dùng cuối cùng
 • CRM (Customer Relationship Management) (ˈkʌstəmə(r) rɪˈleɪʃnʃɪp ˈmænɪdʒmənt): Quản lý quan hệ khách hàng
 • EXP (export) (ˈekspɔːt): Xuất khẩu
 • R&D (Research and Development) (rɪˌsɜːtʃ ən dɪˈveləpmənt): Nghiên cứu và phát triển
 • NDA (Non-disclosure Agreement) (nɒn dɪsˈkləʊʒə(r) əˈɡriːmənt): Thỏa thuận không tiết lộ thông tin
 • SCM (Supply Chain Management) (səˈplaɪ tʃeɪn ˈmænɪdʒmənt): Quản lý chuỗi cung ứng
 • IR (interest rate) (ˈɪntrəst reɪt): Lãi suất
 • AWB (Airway Bill) (ˈeəweɪ bɪl): Vận đơn hàng không
 • BL (Bill of lading) (ˌbɪl əv ˈleɪdɪŋ): Vận đơn đường biển
 • ROS (Return on Sales) (rɪˈtɜːn ɒn seɪl): Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
 • ROI (Return on Investment) (rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvestmənt): Tỷ suất hoàn vốn
 • P&L (Profit and Loss) (ˌprɒfɪt ən ˈlɒs): Lợi nhuận và thua lỗ
 • IPO (Initial Public Offering) (ɪˌnɪʃl ˌpʌblɪk ˈɒfərɪŋ): Chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.
 • LC (Letter of credit) (ˌletər əv ˈkredɪt): Thư tín dụng

2. Mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh

Kinh doanh là chủ đề rất thông dụng trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chúng ta cùng xem xét một số mẫu câu ví dụ dưới đây để hiểu về cách sử dụng từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh nhé:

 • It’s been a pleasure to do business with you – Rất hân hạnh được làm việc với anh
 • There will be some changes to the way we conduct business. – Sẽ có một số thay đổi trong cách chúng tôi kinh doanh.
 • The updated website will be officially launched at the conference in April – Bản nâng cấp website sẽ được chính thức ra mắt tại hội nghị vào tháng 4.
 • The company plans to launch the service in this summer – Công ty dự kiến ra mắt dịch vụ vào mùa hè này.
 • They offered their cooperation on the project – Họ đã đề nghị hợp tác trong dự án này.
 • All deposits are non-refundable – Tất cả các khoản đặt cọc không được hoàn lại.
 • The banks are set to merge next year – Các ngân hàng sẽ sát nhập vào năm tới.
 • There is currently over $200 000 in the fund – Hiện đang có hơn 200,000 USD trong quỹ
Mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng Anh về kinh doanh
Mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng Anh về kinh doanh

Bộ từ vựng tiếng anh theo chủ đề – Kinh doanh mà PA vừa chia sẻ cho bạn chính là khởi đầu cho việc tiếp cận với tiếng Anh văn phòng, công sở. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy lại căn bản tiếng Anh, hãy thử đăng ký 1 khóa học tiếng Anh tại Trung tâm anh ngữ PA, bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh hơn trong vòng 6 tháng.

>>>  Tìm hiểu thêm: Bí quyết học tiếng anh giao tiếp cho học sinh lớp 6

Share this on

Bài viết khác